• default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

 • default-image

  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện

Audio: Thiền Học Trong Vương Triều Đông A – ĐĐ Khế Định

Buổi giảng lần thứ 16. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 16-11-2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thiền Học Trong Vương Triều Đông A – 16

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Đề Tài Lẻ 2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Thiền Con Đường Thể Nhập Tâm Phật-1
Thiền Con Đường Thể Nhập Tâm Phật-2
Con Đường Làm Phật-1
Con Đường Làm Phật-2
Con Đường Làm Phật-3

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Duy Ma Cật – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng lần thứ 15-16. Giảng tại TVTL Tuệ Quang ngày 16/09-10/2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Duy Ma Cật – 15
Kinh Duy Ma Cật – 16

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa – ĐĐ Khế Định giảng

Cập nhập buổi giảng thứ 22 của đề tài Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Đạo tràng Thái Tuệ tại chùa Pháp Thủy, quận 8, Hồ Chí Minh.

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa 22

☞ Nghe tất cả buổi giảng: » tại đây «

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp

Audio: Nhân Thiên Bảo Giám – Kết thúc – ĐĐ Khế Định

Cập nhập buổi giảng phần cuối. Giảng cho đại chúng tại TVTL Chánh Thiện – ngày 01-06-2017

Tên bài giảng
Tải
Nghe Pháp
Nhân Thiên Bảo Giám 32

Nhấn vào Tựa đề hoặc “Xin đọc tiếp” để nghe tất cả buổi giảng

Trên máy vi tính thì nhấn chuột phải vào biểu tượng ở trên, chọn Save Link As… để tải. Trên thiết bị cảm ứng thì chạm giữ biểu tượng rồi chọn Save link .

» Xin đọc tiếp
1 2 3 19